Polityka prywatności

Warunki korzystania z witryny internetowej WEC Sp. z o.o.

WEC Sp. z o.o. oświadcza, że odpowiada za prawdziwość danych zamieszczonych w witrynie internetowej znajdującej się pod adresem: www.wec24.pl

Informujemy jednakże, że żadna z informacji publikowana w formie graficznej i/lub tekstowej lub też żadne z oświadczeń (wprost lub pośrednio), które znajdują się w witrynach internetowych WEC Sp. z o.o., nie stanowi oświadczenia woli ani oferty usług w rozumieniu prawnym i też nie może stanowić podstawy do konstruowania odpowiedzialności WEC Sp. z o.o. lub firm będących klientami WEC Sp. z o.o. lub z nią współpracujących.

Te same zasady dotyczą tzw. „zgody milczącej” WEC Sp. z o.o.

Żadne informacje i dane zamieszczone na ww. witrynach nie świadczą też o chęci udzielenia jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień przez WEC Sp. z o.o.. Wiążące oświadczenia WEC Sp. z o.o. będą wynikać wyłącznie z odpowiednio sporządzonych i podpisanych dokumentów – w formie pisemnej lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

WEC Sp. z o.o.  informuje, że treść i forma ww. witryn jest przedmiotem jej prawa autorskiego i jej wykorzystanie w sposób inny, niż przeglądanie w ramach sieci Internet, wymaga uprzedniej zgody WEC Sp. z o.o..

Znak „WEC” jest znakiem towarowym WEC Sp. z o.o. w Krakowie, chronionym m.in. przez Prawo własności przemysłowej i jego użycie wymaga zgody WEC Sp. z o.o..

Inne znaki zamieszczone w ww. witrynach są znakami towarowymi zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte przez WEC Sp. z o.o. za ich zgodą. Ostrzegamy, że używanie tych znaków przez osoby trzecie wymaga uzyskania uprzedniej zgody ich właścicieli.

Polityka prywatności

Poniższa Polityka Prywatności stanowi element polityki bezpieczeństwa danych osobowych spółki WEC Sp. z o.o., której siedziba znajduje się w Krakowie, przy ulicy Jasnogórskiej 151, kod pocztowy 31-358.

Polityka Prywatności obejmuje poniższe zagadnienia:

 1. O WEC Sp. z o.o.

WEC Sp. z o.o. jest agencją digital, która oferuje usługi zarówno z zakresu PR, marketingu, komunikacji oraz doradztwa strategicznego.

Zgodnie z przepisami WEC Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych.

Nasze dane kontaktowe:
WEC Sp. z o.o.
ul. Jasnogórska 151
31-358 Kraków
tel. 12 345 02 76
email: biuro@wec24.pl

 1. Zakres pozyskiwanych danych osobowych oraz cel ich przetwarzania w WEC Sp. z o.o.

WEC Sp. z o.o., jako agencja digital, prowadzi swoje działania kontaktując się w imieniu swoich klientów.

W skład oferty usługowej WEC Sp. z o.o. wchodzą:

– działania z zakresu komunikacji tradycyjnej, jak i online

– obsługa PR i media relations

– doradztwo strategiczne

– szkolenia

– obsługa promocji oraz konkursów prowadzonych na rzecz klientów

– tworzenie treści wideo

W związku z prowadzonymi działaniami WEC Sp. z o.o. musi przetwarzać dane podmiotów (w przypadku firm również dane ich pracowników) oraz klientów, do których kieruje swoje usługi.

W określonych przypadkach przetwarzane dane muszą być również udostępniane podmiotom, z którymi WEC Sp. z o.o.współpracuje, w celu dostarczania kompleksowych usług jak opisano powyżej.

WEC Sp. z o.o. może gromadzić niektóre spośród następujących informacji:

 • imię, nazwisko
 • nr telefonu
 • adres email
 • firma
 • zajmowane stanowisko
 • firma pracodawcy
 • NIP
 • adres korespondencyjny

WEC Sp. z o.o. pozyskuje także dane, które nie są danymi osobowymi, takie jak: adres IP urządzenia, z którego korzysta osoba fizyczna, żeby uzyskać dostęp do usług świadczonych zdalnie przez WEC Sp. z o.o., informacje techniczne – w tym o połączeniach internetowych i/lub sieciowych, identyfikator urządzenia/komunikatora VoIP, numery seryjne urządzeń oraz numery IMEI urządzeń wyposażonych w modemy do komunikacji bezprzewodowej.

WEC Sp. z o.o. zbiera także informacje związane z Klientem poprzez pliki cookies, o czym informuje przy pierwszym wyświetleniu swoich witryn internetowych.

W wyjątkowych wypadkach zakres przetwarzanych danych może być szerszy – z uwagi na szczególne cele przetwarzania, o których osoba, której dane dotyczą zostanie poinformowana przy okazji zbierania takich danych.

WEC Sp. z o.o. zobligowany jest do przetwarzania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa lub w sytuacjach, kiedy to podanie danych osobowych warunkuje możliwość wykonania usługi, świadczonej przez WEC Sp. z o.o.. W pozostałych przypadkach podanie ich jest dobrowolne.

Dane osobowe przetwarzane przez WEC Sp. z o.o. służą głównie do:

– wysyłania i odbierania przesyłek marketingowych, sampli produktów klientów oraz nagród określanych osobnymi regulaminami

– komunikacji w celach konkursowo-promocyjnych określonej osobnymi regulaminami

Mając na uwadze powyższe, WEC Sp. z o.o. wywodzi uzasadniony interes prawny do przetwarzania danych osobowych zgodnie wymogami RODO, oraz:

– zobowiązuje się do nierozszerzania przyjętych ww. kryteriów bez uzyskania wcześniejszej zgody właścicieli danych

– uwzględnia i szanuje prawa właścicieli danych zgodnie zobowiązującymi normami prawnymi,
w szczególności w obszarach:

 • ochrony danych i ograniczania dostępu do nich wyłącznie dla osób upoważnionych
 • przekazywania danych podmiotom trzecim, zwłaszcza poza teren UE
 • braku profilowania
 • braku przetwarzania danych wrażliwych
 • tam, gdzie to jest uzasadnione technicznie i ekonomicznie oraz dozwolone prawnie stosowanie pseudonimizacji
 • notyfikacji o pozyskanych danych zgodnie art. 14 pkt 3b RODO

– przyjmuje związaną z tym odpowiedzialność w tym także dotyczącą ew. wycieku takich danych oraz odpowiedzialności cywilnej i administracyjnej

Jeżeli WEC Sp. z o.o. będzie musiał przetwarzać dane osobowe w jakichkolwiek innych celach – każdorazowo przetwarzanie zostanie poprzedzone uzyskaniem zgody.

WEC Sp. z o.o. nie udostępnia pozyskanych danych osobowych podmiotom trzecim w celach marketingowych.

 1. Jakie są źródła pozyskania danych osobowych

WEC Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe w następujący sposób:

 • zgoda wyrażona podczas zakładania konta użytkownika w portalu / stronie internetowej do zgłaszania reklamacji sprzętu (https://rma.fixit.pl, https://rma.fixit-service.com)
 • zgoda wyrażona podczas rejestracji reklamacji sprzętu bez zakładania konta użytkownika w portalu jw.
 • zgoda wyrażona przez formularz na stronach www Fixit i/lub producentów, z którymi Fixit współpracuje, podczas zapisu na wydarzenia zdalne lub bezpośrednie organizowane przez Fixit na zlecenie i we współpracy z producentami
 • zgoda wyrażona poprzez samodzielną rejestrację użytkowników końcowych oraz sprzedawców sprzętu, drogą elektroniczną w systemach i na stronach www Fixit, w celu uzyskania informacji o oferowanych przez nią usługach i produktach
 • poprzez przekazanie przez producentów danych pracowników producentów na podstawie umów o świadczenie usług przez Fixit, zawierających zapis o zgodzie na przesyłanie informacji o usługach Fixit
 • poprzez powierzenie danych osobowych Fixit przez podmioty trzecie (obowiązki podmiotów powierzających Fixit dane osobowe osób określa punkt 5 poniżej)
 • poprzez spotkania osobiste, w trakcie których dochodzi do wymiany danych kontaktowych
 • poprzez wykorzystanie istniejących już informacji zgromadzonych w bazach danych FIXIT SA
 • marketing cyfrowy (TBD)
 1. Metody stosowane do zabezpieczenia danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane przez WEC Sp. z o.o. przechowywane są na zabezpieczonych serwerach, znajdujących się na terytorium RP. WEC Sp. z o.o. wdrożył odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym lub bezprawnych przetwarzaniem, w tym utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych w formie papierowej, dane przechowywane są w osobnych pomieszczeniach, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby, a w przypadku przetwarzania danych w pomieszczeniach do których dostęp ma większa liczba osób, dane przechowywane są w zamykanych szafach, do których klucze posiadają wyłącznie osobowy upoważnione do przetwarzania danych.

Dane osobowe w zależności od celu ich przetwarzania – przechowywane będą tylko tak długo, jak będzie to niezbędne do spełnienia celów określonych w tej Polityce Prywatności. W części przypadków przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania danych osobowych, niż wynika to z umów, czy z ogólnych celów w jakich dane zostały powierzone do przetwarzania np. w celach podatkowych, rozliczeniowych lub w celu spełnienia innych prawnych wymogów oraz obowiązków – w takich przypadkach dane będą przechowywane przez okres wynikający z tych przepisów.

 1. Obowiązki podmiotów powierzających WEC Sp. z o.o. dane osobowe osób trzecich

Powierzając, udostępniając do WEC Sp. z o.o., lub otrzymując od WEC Sp. z o.o. dane osobowe do przetwarzania, podmiot trzeci zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszej polityki, oraz w zależności od celu w jakim dane osobowe zostają do WEC Sp. z o.o. udostępnione, podmiot ten zobowiązuje się uzyskać wszelkie prawem wymagane zgody podmiotów, których dane dotyczą, w tym – ale nie wyłącznie – na przekazanie tych danych do WEC Sp. z o.o. z prawem udostępnienia tych danych partnerom WEC Sp. z o.o.w celach wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

Mając na uwadze fakt, iż w określonych przypadkach WEC Sp. z o.o. może udostępnić dane osobowe podmiotowi trzeciemu, podmiot trzeci zobowiązuje się stosować do poniższych obowiązków, niezależnie od faktu czy występuje jako podmiot powierzający czy jako podmiot, któremu WEC Sp. z o.o. powierzył lub udostępnił dane do przetwarzania.

Z chwilą przekazania do WEC Sp. z o.o. danych osobowych podmiot trzeci potwierdza, iż przyjmuje na siebie i zwolni WEC Sp. z o.o.  z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z braku uzyskania przez podmiot trzeci odpowiednich zgód osób, których dane dotyczą, a w przypadku nałożenia na WEC Sp. z o.o. kary administracyjnej lub obowiązku zapłaty odszkodowania, podmiot ten zobowiązuje się na pierwsze wezwanie WEC Sp. z o.o. zapłacić kwotę równą nałożonej karze i/lub odszkodowaniu.

Powierzający, zobowiązuje się w szczególności, ale nie wyłącznie, do:

 1. powierzania danych osobowych do przetwarzania na zasadach określonych w Polityce Prywatności, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z RODO w szczególności z art. 28, oraz powiązanych z nim powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego
 2. przetwarzania danych wyłącznie w celu realizacji współpracy, przez okres trwania współpracy i ew. zabezpieczania roszczeń z niej wynikających chyba, że okres przechowywania danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa
 3. wykorzystania powierzonych mu przez WEC Sp. z o.o. danych osobowych wyłącznie w celach wskazanych w momencie przekazania danych osobowych lub w terminie późniejszym, po uprzedniej akceptacji ze strony WEC Sp. z o.o.
 4. zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą
 5. uzyskania wszelkich wymaganych prawem zgód uprawniających do udostępnienia WEC Sp. z o.o. danych osobowych celem dokonania dalszego powierzenia na rzecz następujących podmiotów:
  profesjonalne firmy kurierskie, producenci sprzętu, zewnętrzne autoryzowane serwisy producenta, magazyny części zamiennych, serwisy pośredniczące w transporcie sprzętu.

W przypadku, gdy dla właściwej realizacji zobowiązań wynikających ze współpracy konieczne będzie dokonanie dalszego powierzenia przez WEC Sp. z o.o. – w tym do państwa trzeciego, podmiot trzeci oświadcza, że WEC Sp. z o.o. może tego dokonać, oraz gwarantuje iż ma prawo w tym celu udostępnić dane osobowe do WEC Sp. z o.o., i że w zakresie tych danych podmiot trzeci uważany jest za Administratora i wykonuje obowiązki określone w art. 12, 13 i 14 RODO. O ile na WEC Sp. z o.o. ciąży obowiązek informacyjny wynikający z RODO, Strony umawiają się iż obowiązki te będą wykonywane przez podmiot trzeci, i podmiot trzeci ponosi pełną odpowiedzialność wobec WEC Sp. z o.o. za prawidłową realizację tych obowiązków, oraz odpowiada bez ograniczeń za ew. szkodę poniesioną przez WEC Sp. z o.o. z tytułu nieprawidłowego wykonania tych obowiązków

 1. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych, podmiot trzeci ma obowiązek usunąć lub zwrócić WEC Sp. z o.o. – zależnie od decyzji WEC Sp. z o.o. – wszelkie dane osobowe, które zostały mu powierzone, jak również usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że przetwarzanie będzie niezbędne ze względu na powszechnie obowiązujące przepisy prawa, lub w celach ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.
 2. Prawach osób, których dane osobowe przetwarza WEC Sp. z o.o.

WEC Sp. z o.o. zapewnia realizację następujących praw przysługujących osobom, których dane osobowe są przetwarzane:

 • prawo do informowania o przetwarzaniu danych osobowych
 • prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo żądania od Administratora usunięcia danych
 • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
 • prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.